Sergiu Mișcoiu: Ori UE va fi socială, ori nu va exista UE

Interviu cu politologul român despre o serie de subiecte care privesc reforma UE și rolul Europei Centrale și de Sud-Est în UE

Vladimir Mitev

În contextul reluării discuțiilor pentru reforma UE, în urma finalizării deliberărilor, numită Conferința pentru viitorul Europei, Cross-border Talks l-a intervievat pe politologul român și expert în afaceri europene Sergiu Mișcoiu. 

Am discutat despre:

– cât de mare este succesul anunțatei deschideri către public pentru consultări, numită Conferința pentru viitorul Europei;

– de ce UE continuă să fie condusă de elite, iar conferința a reafirmat în mare parte agenda deja urmată;

– cum ar trebui să fie văzută propunerea lui Emmanuel Macron privind cercurile concentrice de integrare sau comunitatea politică europeană, deschise pentru nemembrii din vecinătate – ca o încurajare pentru cei care nu sunt membri să se implice în UE sau ca o descurajare a eforturilor lor de a deveni membri cu drepturi depline;

– cum ar trebui să percepem eforturile Europei Occidentale de a impune reforme în Estul UE în domenii precum tranziția energetică, lupta împotriva corupției și apărarea UE; 

– ce poate învăța Estul UE de la Europa de Vest în ceea ce privește creșterea prețurilor la energie și UE ca piață;

– care ar putea fi rolul viitor al României și Bulgariei în cadrul UE.

Interviul cu Șergiu Mișcoiu poate fi văzut aici cu subtitrări în limba română:

Read More »

Sergiu Miscoiu: The EU will be social, or there will be no EU

Interview with the Romanian political scientist about a number of issues dealing with EU reform and the role of Central and Southeastern Europe in the EU.

Vladimir Mitev

Cross-border Talks interviewed the Romanian political scientist and expert on EU affairs Sergiu Mișcoiu in the context of the renewed discussions for EU reform, following the completion of the deliberations, called Conference on the Future of Europe. 

We discussed:

– how much of a success is the announced opening to the public for consultations, called Conference on the Future of Europe;

– why the EU continues to be elites-led and the conference mostly reaffirmed the already followed agenda;

– how should we see Emmanuel Macron’s proposal for concentric circles of integration or European political community, opened to non-member from the neighborhood – as encouragement for the non-member to engage the EU or as a discouragement for their efforts to become full members;

– how should we perceive the efforts of Western Europe to impose reforms on EU’s East in fields such as energy transition, anti-corruption and EU defense; 

– what can EU’s East learn from Western Europe on the issue of rising energy prices and EU as a market;

– what could be the future role for Romania and Bulgaria within the EU.

Read More »

Михал Войда: Икономическата цена на войната в Украйна е огромна

Ръстът в цените на горивата и храните е едно от преките последствия на войната (източник: YouTube)

Интервю с полския външнополитически анализатор за интересите на Западна Европа и Полша по отношение на членството на Украйна в ЕС, за икономическите измерения на войната там, за перспективите пред Грузия и Молдова за членство в ЕС и за необходимостта от преосмисляне на енергийната политика на съюза

Трансгранични разговори, 15.03.2022 г.

Михал Войда, външнополитически анализатор в Portal Spraw Zagranicznych (Портал за международни проблеми), един от най-големите полски сайтове, посветени на международните отношения, гостува на подкаста Cross-border Talks (Трансгранични разговори) и коментира перспективите пред ускореното членство на Украйна в ЕС. Той анализира реакциите на основните държави в Западна Европа, отношението на Полша и други въпроси от европейската проблематика, свързани с войната в Украйна. Според него това, което се случва сега, би довело до енергийно преосноваване на ЕС, като ще се премине към замяна на руските енергийни източници с други. Той подчертава и последиците от бежанската криза в Полша и други страни и предупреждава, че икономическите щети, причинени от войната в Украйна, вече са огромни.

Предлагаме транскрипция на разговора, който може да бъде изгледан на английски език тук:

Read More »

Michał Wojda: Impactul economic al războiului din Ucraina este enorm

Foto: Postul de televiziune Bild TV (Germania) relatează despre creșterea prețurilor la carburanți, după izbucnirea invaziei rusești în Ucraina (sursa: YouTube)

Un interviu cu analistul polonez de politică externă despre interesele Europei Occidentale și ale Poloniei în ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, despre dimensiunile economice ale războiului din această țară, despre perspectivele în fața Georgiei și Republicii Moldova pentru aderarea la UE și despre necesitatea de refondare a politicii energetice a UE

Discuții transfrontaliere, 12 martie 2022

Michał Wojda, analist de politică externă la Portal Spraw Zagranicznych (Portalul problemelor internaționale), unul dintre cele mai mari site-uri poloneze dedicate relațiilor internaționale, a acordat un interviu pentru Cross-border Talks despre perspectivele aderării rapide a Ucrainei. El a analizat reacțiile țărilor de bază din Europa de Vest, atitudinea Poloniei și alte aspecte ale afacerilor europene, legate de războiul din Ucraina. În opinia sa, ceea ce se întâmplă acum ar duce la o refondare energetică a UE, cu o mișcare de înlocuire a surselor de energie rusești cu altele. De asemenea, el consideră semnificativă criza refugiaților din Polonia și din alte țări, în timp ce devastarea economică provocată de războiul din Ucraina este deja enormă. De asemenea, Wojda a exprimat o părere despre parcursul de aderare la UE a Georgiei și a Republicii Moldova și a conturat diverse scenarii pentru încheierea intervenției militare rusești în Ucraina.

Interviul a fost realizat in engleză iar transcrierea e sub video:

Read More »

Michał Wojda: The economic impact of the war in Ukraine is enormous

(photo: Portal Spraw Zagranicznych (International Problems’ Portal) – psz.pl)

An interview with the Polish foreign policy analyst about the interests of Western Europe and Poland with regards to the EU membership of Ukraine, about the economic dimensions of the war there, about the perspectives before Georgia and Moldova for EU membership and the need for refoundation of the EU energy policy

Cross-border Talks, 12 March 2022

Michał Wojda, a foreign policy analyst at Portal Spraw Zagranicznych (International Problems’ Portal), one of the biggest Polish sites dedicated to international relations, gave an interview to Cross-border Talks about the perspectives of fast-track membership of Ukraine. He analyzed the reactions of the core countries in Western Europe, the attitude of Poland and other issues of European affairs, related to the war in Ukraine. In his view what happens now would lead to the energy refoundation of the EU, with a move to replacement of Russian energy sources with others. He also views the refugee crisis in Poland and other countries as significant, while the economic devastation caused by war in Ukraine is already enormous. Wojda also had a take on the EU membership course of Georgia and the Republic of Moldova and outlined various scenarios for the end of the Russian military intervention in Ukraine.

Read More »

Mołdawia, Gruzja i Ukraina potrzebują wszechstronnej pomocy na drodze do UE

Codru Vrabie (Vlad Stanciu, Asociația INK)

W kolejnym wywiadzie w ramach projektu Cross-Border Talks (Rozmów Transgranicznych) nadal zastanawiamy się nad sytuacją na Ukrainie i tym, co ona oznacza dla regionu, w tym dla całej Europy Wschodniej. Na początku marca, Ukraina, Mołdawia i Gruzja złożyły wnioski o członkostwo w Unii Europejskiej. Jakie są ich perspektywy? Odpowiada Codru Vrabie, wieloletni działacz organizacji pozarządowych z Rumunii, od lat zaangażowany w wiele inicjatyw na rzecz lepszego zarządzania, ekspert ds. walki z korupcją, ostatnio zaangażowany w szkolenie młodych prawników i urzędników w Mołdawii i Rumunii.

Wideo w języku angielskim – transkrypcja poniżej:

Read More »

Кодру Врабие:  Молдова, Грузия и Украйна трябва да бъдат подкрепени икономически и човешки по пътя им към ЕС

Кодру Врабие (снимка: Влад Станчу, асоциация INK)

Интервю с румънски експерт по въпросите на доброто управление в контекста на кандидатурата на трите страни за членство в ЕС

Владимир Митев

На 9 март 2022 г. “Трансгранични разговори” интервюира румънския експерт по добро управление Кодру Врабие за това какво е реалистично по пътя към ЕС за Молдова, Грузия и Украйна, на чиято територия има война или замразени конфликти, какво могат да направят за тях източните страни от ЕС и какви добри примери за реформи има в тях, особено в Молдова. 

Read More »

Codru Vrabie: Moldova, Georgia și Ucraina trebuie susținute economic și uman în drumul lor spre UE

Codru Vrabie (sursă: Vlad Stanciu, Asociația INK)

Interviu cu expertul român în domeniul bunei guvernări în contextul cererii de aderare a celor trei țări la UE

Vladimir Mitev

La 9 martie 2022, Cross-border Talks l-a intervievat pe expertul român în bună guvernare, Codru Vrabie, despre ce este realist să se întâmple pe drumul spre UE al Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, în condițiile în care pe teritoriile lor este război sau sunt conflicte înghețate, ce pot face pentru ele țările estice din UE, și care au fost poveștile bune de reformă în acestea, în special în Republica Moldova. Codru Vrabie a făcut un comentariu pe subiectul aderării celor trei țări la UE în acest text din blogul lui, scris cu câteva zile înainte de interviu. 

Read More »

Codru Vrabie: Moldova, Georgia and Ukraine must be supported in economic and humane terms on their path to the EU

Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, Asociația INK)

Interview with the Romanian expert on good governance in the context of the three countries application for accession to the EU

Vladimir Mitev

On 9 March 2022 Cross-border Talks interviewed the Romanian expert on good governance Codru Vrabie about what is realistic to happen on the EU road of Moldova, Georgia and Ukraine, when they have war or frozen conflicts in their territories, what can the eastern countries in the EU do for them and what have been the good stories for reform in change in them, especially in the Republic of Moldova.

Read More »

Stop the war! An appeal for a Europe of peace

(source: Pixabay, CC0)

Transform!Europe Peace Manifesto

This document was published by the network Transform!Europe on 25 February 2022. It is a partner to the European Left Party. The press release for the peace manifest can be read here.

Transform!Europe condemns the attack that Russia, under the governance of Vladimir Putin, has launched upon Ukraine. We reject the use of military force against a sovereign state, just as we have previously rejected NATO forces deployment in countries bordering Russia, and in countries of Asia and Africa and Europe. We therefore call for an immediate ceasefire, stop of the bombings, the withdrawal of Russian troops from Ukraine soil and the return to the negotiating table.At the same time, we call upon the EU to put maximum effort into reengaging in peace negotiations. In these difficult times, we stand with the people of Ukraine who experience the Russian attack in full force and whose lives are in danger. We stand in solidarity with the peoples of Ukraine that are forced to leave their homes, and weave networks of solidarity for their support, including providing them with shelter and safety! We stand with the peoples in Russia who oppose Putin’s war, despite oppression, as well as the millions of other Europeans that demand peace. The solution to this unjustifiable escalation of military violence is not more violence, the solution is political, based on the principles of common, collective security concepts which prioritise the well-being of all peoples and the respect of human rights and international law. We join forces with the peace and social movements across the continent to stop this irrational war, we call upon European citizens to take the streets in the name of peace and we stand with the people of Ukraine that are forced to leave their homes. Weapons and wars should belong to the past, the future of Europe and humanity must be peace!

Read More »